Angielskie przyimki miejsca IN ON AT: szybka powtórka + test

Przyimki miejsca w angielskim

Po przeczytaniu tego artykułu angielskie przyimki miejsca IN ON AT nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic 🙂 Zebrałam w nim podstawowe zasady użycia przyimków z praktycznymi przykładami. Na końcu wpisu znajdziesz test online, dzięki któremu utrwalisz zasady i szybko zapamiętasz, kiedy używać AT, kiedy IN, a kiedy ON.

Wpis powstał na podstawie lekcji nr 21 z Angielskiej gramatyki dla początkujących – zestawu 250 dwustronnych kart do nauki najważniejszych zagadnień angielskiej gramatyki na poziomie podstawowym.

Angielskie przyimki miejsca IN ON AT – podstawowe zasady

Przyimek IN

1. Przyimek „in” („w”) stosuje się najczęściej wtedy, gdy osoba lub rzecz, o których mowa, znajdują się w obrębie pewnej zamkniętej przestrzeni (dwu- lub trójwymiarowej), np.:

in the car park, in the picture

2. Przyimek „in” stosuje się także do miejsc, które nie zawsze są zamknięte lub wyodrębnione z otoczenia, ale zwykle okazują się dość obszerne, a ponadto charakteryzują się pewną przestrzennością lub objętością (otaczają obiekt z każdej strony), np.:

in the world, in the swimming pool

3. Przyimek „in” łączy się z nazwami kontynentów, państw, miast, regionów, stron świata, rodzajów przestrzeni oraz budynków. Bardzo często występuje też po czasowniku „to live” („żyć, mieszkać”), np.:

in the north of Poland

4. Przyimek „in” łączy się także z nazwami budynków, w których mają siedziby określone instytucje. Bardzo często występuje on po czasowniku „to work” („pracować”), np.:

in an office

5. Przyimek „in” występuje w połączeniu z nazwami budynków mających określone funkcje użytkowe i wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem, np.:

I was in the library.

6. Przyimek „in” występuje również w pewnych stałych zwrotach, np.:

in bed, in hospital

Zwroty te oznaczają, że dana osoba znajduje się w danym miejscu w celu, do jakiego jest ono przeznaczone, czyli zdanie:

Mike is still in bed. (Michaś wciąż jest w łóżku.)

oznacza, że Michaś wciąż śpi, a zdanie:

Mrs Gardener is in hospital. (Pani Gardener jest w szpitalu.)

oznacza, że pani Gardener jest w szpitalu jako pacjentka.

7. Zmiana przyimka najczęściej zmienia zupełnie znaczenie całego zwrotu – dlatego przy wyborze przyimka należy zwrócić uwagę na to, którą część danej „przestrzeni” ma się na myśli.

in the street (na ulicy, przy ulicy) -> on the street (na jezdni)

8. Przyimka „in” używa się także w połączeniu z grupami osób, np.:

in my family

in my class

9. Przyimek „in” łączy się ponadto z czasownikiem „to arrive” („przybywać”), kiedy jest mowa o państwach lub miastach, np.:

He arrived in Russia in winter. (Przybył do Rosji zimą.)

We arrived in Rome at six. (Przyjechaliśmy do Rzymu o szóstej.)

When did they arrive in the town? (Kiedy przybyli do miasta?)

Przyimek ten łączy się także z wieloma rzeczownikami – należy po prostu na bieżąco zapamiętywać napotkane połączenia.

They say in the paper that… (W gazecie jest napisane, że…)

I saw this picture in that book. (Widziałam to zdjęcie w tamtej książce.)

Więcej przykładów użycia angielskich przyimków miejsca znajdziesz w Angielskiej gramatyce dla początkujących.

Przyimek AT

1. Przyimka „at” („w”, „na”, „u”) używa się najczęściej z nazwami tych miejsc (budynków, części struktury miejskiej lub okolic), które trudno jest ograniczyć do jakiejś zamkniętej przestrzeni, np.:

at the bus stop

at the corner

2. Przyimka „at” używa się z nazwami sklepów lub punktów usługowych, np.:

at the hairdresser’s

3. Przyimka „at” („u”) używa się w połączeniu z nazwami osób, u których się przebywa, np.:

at my sister’s house

at my sister’s

4. Przyimka „at” używa się także w połączeniu z nazwami różnego rodzaju wydarzeń (np. kulturalnych, towarzyskich lub służbowych), w których bierze się udział:

at a meeting

5. Przyimka „at” używa się także z nazwami budynków, będących siedzibą instytucji kulturalnych, np.:

at the museum

Angielski przyimek miejsca „at” wskazuje na fakt, że ma się na myśli wydarzenie kulturalne, które odbywa się w danym budynku, a nie wyłącznie sam budynek. Zatem „She’s at the cinema” oznacza: „Ona jest w kinie na filmie”.

6. Przyimka „at” można używać z nazwami budynków lub instytucji, kiedy istotniejsze jest samo wykonywanie tam jakiejś czynności lub uczestniczenie w jakimś wydarzeniu niż fakt, że przebywa się wewnątrz tego budynku.

Dlatego można np. powiedzieć:

We stayed at a new hotel. (Mieszkaliśmy w nowym hotelu.)

chociaż w tym zdaniu możliwe jest również użycie przyimka „in”.

7. Czasem przyimek „at” sugeruje, że czynność ma miejsce na terenie danej instytucji lub przy jej wejściu, ale niekoniecznie wewnątrz, w budynku, np.:

We met at the restaurant. (Spotkaliśmy się w restauracji.)

Spotkanie mogło w tym przypadku np. nastąpić też w ogródku lub na tarasie restauracji – nie jest to istotne.

8. Przyimka „at” używa się także w pewnych stałych zwrotach, np.:

at home, at school, at work

Powyższe zwroty oznaczają, że w danym miejscu przebywa się w celu, do jakiego jest ono przeznaczone – czyli w domu, aby tam mieszkać (czyli własnym), w szkole – aby się uczyć, w pracy – aby pracować.

9. Przyimka „at” używa się w połączeniu z różnymi wartościami liczbowymi, żeby pokazać, przy jakiej wartości coś ma miejsce, np.:

He left school at 16. (Opuścił szkołę w wieku 16 lat.)

I bought it at a high price. (Kupiłem to za wysoką cenę.)

10. Przyimka „at” używa się w połączeniu z obiektami, przy których coś się dzieje, np:

She is sitting at the table.

She is standing at the window.

Ważne jest, że wspomniane obiekty pełnią jakąś funkcję w danej czynności, a nie tylko przypadkowo znajdują się obok.

11. Przyimek „at” występuje również w pewnych złożonych zwrotach oznaczających położenie, np.:

What’s at the top of the page? (Co jest na górze strony?)

His shop is at the end of the street. (Jego sklep jest na końcu ulicy.)

12. Przyimek „at” łączy się ponadto z czasownikiem „to arrive” („przybywać”), kiedy jest mowa o miejscach innych niż państwa i miasta, np.:

He arrived at the hotel at noon. (Przybył do hotelu w południe.)

ale:

They arrived home on Friday. (Przyjechali do domu w piątek.)

Przyimek ON

1. Przyimka „on” („na”) najczęściej używa się, aby opisać położenie danego obiektu na jakiejś powierzchni płaskiej (przy czym nie musi być ona pozioma), np.:

on the table

on the shelf

2. Przyimka „on” używa się także, aby opisać położenie danego obiektu na zewnętrznej powierzchni innego obiektu. Warto porównać poniższe przykłady:

on the ground (na ziemi) ≠ in the ground (w ziemi)

3. Przyimka „on” używa się także w połączeniu ze środkami transportu, które mają pewnego rodzaju „pokład”, np.:

on a bus (w autobusie)

on a plane (w samolocie)

lub też z tymi, których się „dosiada”, np.:

on a horse

on a bike

4. Przyimka „on” używa się także przy określaniu położenia określonych miejsc na większych powierzchniach lądu, trudnych do ograniczenia, np.:

on the farm

on the beach

lub nad wodami:

on the river (nad rzeką)

5. Przyimka „on” używa się w połączeniu z wieloma rozmaitymi powierzchniami:

on the wallpaper

on the card

a także z różnego rodzaju listami i zestawieniami, np.:

on the menu (w menu)

on the timetable (w rozkładzie jazdy)

6. Przyimka „on” używa się także w znaczeniu „na temat”, w połączeniu z rzeczownikami typu:

a book, a discussion, information, np.:

I need some information on this trip. (Potrzebuję paru informacji na temat tej wycieczki.)

W podobnych połączeniach częściej używa się jednak przyimka „about” („o”), np.:

I’m reading a book about China.

7. Przyimek „on” występuje w niektórych wyrażeniach dotyczących położenia:

It’s…

on the left (po lewej)

on the way to the city (po drodze do miasta)

a także w określeniach dotyczących celu wyjazdu, np.:

I’m going on holiday.

8. Przyimek „on” występuje w niektórych ustalonych zwrotach:

on TV

on the radio

on the phone

Angielskie przyimki miejsca  – ON czy AT?

Często angielskie przyimki miejsca „on” i „at” można stosować zamiennie – bez różnicy znaczeniowej. Czasem jednak występują niewielkie różnice w znaczeniu, np. w zdaniach:

Somebody knocked at the door. (Ktoś zapukał do drzwi.) (= słychać dźwięk)

He knocked on the door. (Zapukał do drzwi.) (= wykonano czynność)

istotne jest, na co chce się położyć nacisk.

Z kolei zdania:

There was a tree on the top of the hill. (Na szczycie wzgórza rosło drzewo.)

There was a tree at the top of the hill. (U szczytu wzgórza rosło drzewo.)

wyrażają zaledwie niewielką różnicę w położeniu drzewa.

Czasami jednak zamiana przyimków łączy się z całkowitą zmianą znaczenia, np.:

What happened on the market? (Co się wydarzyło na rynku?)

What happened at the market? (Co się wydarzyło na targu?)

Pierwsze zdanie dotyczy rynku w znaczeniu gospodarczym (np. papierów wartościowych), a drugie – lokalnego ryneczku lub targu.

Angielskie przyimki miejsca IN ON AT: sprawdź się!

1. 
There are a lot of stars ___ the sky.

2. 
We spend our holidays ___ the seaside.

3. 
My grandparents live ___ the country.

4. 
Did you see that boat ___ the river?

5. 
How many countries are there ___ the world?

6. 
I met him ___ the chemist’s.

7. 
That girl ___ the bike has a nice jacket.

8. 
There were a lot of people ___ the bus.

9. 
Let’s meet ___ the airport!

10. 
Who is this man ___ the photo?

Na koniec zachęcam Was do zapoznania się z innymi artykułami z serii szybka powtórka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *